Antant Jwenn Aksè Transpò a (Access-A-Ride)

Antant Jwenn Aksè Transpò a (Access-A-Ride)

Sèvis Tradiksyon ap disponib pou aplikan ak pasajè ki gen konpetans limite nan lang anglè lè yo resevwa sèvis Jwenn Aksè Transpò (Acess-A-Ride), ki se sistèm transpò adapte vil Nouyòk pou Nouyòkè ki andikape yo.

Klike la pou: Rezime Avi pou Gwoup la ak Kondisyon Antant lan


Posted in AAR Settlement