Antant Jwenn Aksè Transpò a (Access-A-Ride)

April 18, 2016

AAR Settlement

Antant Jwenn Aksè Transpò a (Access-A-Ride)

Sèvis Tradiksyon ap disponib pou aplikan ak pasajè ki gen konpetans limite nan lang anglè lè yo resevwa sèvis Jwenn Aksè Transpò (Acess-A-Ride), ki se sistèm transpò adapte vil Nouyòk pou Nouyòkè ki andikape yo.

Klike la pou: Rezime Avi pou Gwoup la ak Kondisyon Antant lan


Take Action

Here’s what you can do right now for justice in New York…

Stay up to date

Get updates on our cases and campaigns, and join us in taking action for justice…

Stay Connected

Join our mailing list to receive the latest news and opportunities to take action from our team.

Thanks! We’ll be in touch soon!

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!